Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация за нас

Дентасюис ЕООД, ЕИК:202515556,  седалище и адрес на управление:  гр. София, бул. Петър Дертлиев 42. , адрес за упражняване на дейността : гр. София, бул. Гоце Делчев 100, офис 8 Д, телефон: 02/831 19 28, E-mail: dentaswissbg@gmail.com

Дентасюис ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, dentassbg.com действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

- създаване и управление на профил в платформата на dentassbg.com

- обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

- разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

- връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

- възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

- оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на dentassbg.com

- маркетинг ( В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции и тн.)

 

Колко време пазим Вашите лични данни?

 

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в dentassbg.com.  Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 

- доставчици на куриерски услуги:

"Еконт експрес" ООД ("Еконт")

„СПИДИ“ АД


- доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager  


 

- други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

* Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Права на субектите на лични данни:

Право на информация:

 

Субектът на данни има право да поиска:

  • информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

 

Право на корекция:

 

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от Dentassbg.com:

  • да заличи, коригира или блокира предоставените от субекта лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;   • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път.

 

Dentassbg.com се произнася по искането в 30-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни, този срок може да бъде удължен до 90 дни, за което  Dentassbg.com  уведомява субекта своевременно. С мотивиран отговор Dentassbg.com дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

 

Право на възражение:

 

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

 

Право на ограничаване на обработването:

 

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:

  • оспорва верността на данните - за периода, в който се проверява верността им; или

  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или   • Dentassbg.com  повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

  • субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

 

Право на преносимост на данни:

 

Субектът на данни може да поиска Dentassbg.com да предостави личните му данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

  • Dentassbg.com обработва данните съгласно декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

  • обработването се извършва автоматизирано.

 

Право на жалба:

 

В случай че субектът на данни прецени, че dentassbg.com нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. такава жалба е възможно да бъде подадена и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.